• خرید محصول

  مرغ سبز شمال کامل پک با پوست با استخوان کیلویی تازه ترین تولید لطفا دقت کنید برای دریافت هر عدد مرغ کامل می‌بایستی 2 کیلوگرم وزن از این محصول را سفارش دهید. این محصول حدود 1500 تا 2000 گرم است و مبلغ نوشته شده مبلغ یک کیلو از آن می‌باشد ، در هنگام سفارش وزن تقریبی را انتخاب نمایید و وزن دقیق در هنگام تحویل مشخص می‌گردد.

  42,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مرغ کامل پک گرید A با پوست با استخوان کیلویی تازه ترین تولید لطفا دقت کنید برای دریافت هر عدد مرغ کامل می‌بایستی 2 کیلوگرم وزن از این محصول را سفارش دهید. در مرغ گرید A احشام داخلی توسط دستگاه مکش می‌شود. این محصول حدود 1500 تا 2000 گرم است و مبلغ نوشته شده مبلغ یک کیلو از آن می‌باشد ، در هنگام سفارش وزن تقریبی را انتخاب نمایید و وزن دقیق در هنگام تحویل...

  39,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مرغ کامل پک با پوست با استخوان کیلویی بسته بندی: شرکت مرغ و ماهی جنوب تازه ترین تولید لطفا دقت کنید برای دریافت هر عدد مرغ کامل می‌بایستی 2 کیلوگرم وزن از این محصول را سفارش دهید. این محصول حدود 1800 تا 2200 گرم است و مبلغ نوشته شده مبلغ یک کیلو از آن می‌باشد ، در هنگام سفارش وزن تقریبی را انتخاب نمایید و وزن دقیق در هنگام تحویل مشخص می‌گردد.

  67,000 تومان ناموجود
  2 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مرغ کامل پک تازه دولتی کیلویی تازه ترین تولید لطفا دقت کنید برای دریافت هر عدد مرغ کامل می‌بایستی 2 کیلوگرم وزن از این محصول را سفارش دهید. این محصول حدود 1800 تا 2500 گرم است و مبلغ نوشته شده مبلغ یک کیلو از آن می‌باشد ، در هنگام سفارش وزن تقریبی را انتخاب نمایید و وزن دقیق در هنگام تحویل مشخص می‌گردد.

  موجود نیست ناموجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مرغ کامل پک منجمد ترکیه ای کیلویی

  24,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مرغ کامل 4 تکه با پوست با استخوان کیلویی بسته بندی: شرکت مرغ و ماهی جنوب تازه ترین تولید لطفا دقت کنید برای دریافت هر عدد مرغ کامل 4 تکه شده می‌بایستی 2 کیلوگرم وزن از این محصول را سفارش دهید. این محصول حدود 1800 تا 2800 گرم است و مبلغ نوشته شده مبلغ یک کیلو از آن می‌باشد ، در هنگام سفارش وزن تقریبی را انتخاب نمایید و وزن دقیق در هنگام تحویل مشخص می‌گردد.

  67,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مرغ کامل 4 تکه بدون پوست با استخوان کیلویی بسته بندی: شرکت مرغ و ماهی جنوب تازه ترین تولید لطفا دقت کنید برای دریافت هر عدد مرغ کامل 4 تکه شده می‌بایستی 2 کیلوگرم وزن از این محصول را سفارش دهید. این محصول حدود 1800 تا 2200 گرم است و مبلغ نوشته شده مبلغ یک کیلو از آن می‌باشد ، در هنگام سفارش وزن تقریبی را انتخاب نمایید و وزن دقیق در هنگام تحویل مشخص...

  67,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مرغ کامل 8 تکه بدون پوست با استخوان کیلویی بسته بندی: شرکت مرغ و ماهی جنوب تازه ترین تولید لطفا دقت کنید برای دریافت هر عدد مرغ کامل 4 تکه شده می‌بایستی 2 کیلوگرم وزن از این محصول را سفارش دهید. این محصول حدود 1800 تا 2800 گرم است و مبلغ نوشته شده مبلغ یک کیلو از آن می‌باشد ، در هنگام سفارش وزن تقریبی را انتخاب نمایید و وزن دقیق در هنگام تحویل مشخص...

  67,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مرغ کامل جوجه شده بدون پوست با استخوان کیلویی بسته بندی: شرکت مرغ و ماهی جنوب تازه ترین تولید لطفا دقت کنید برای دریافت هر عدد مرغ کامل می‌بایستی 2 کیلوگرم وزن از این محصول را سفارش دهید. این محصول حدود 1800 تا 2200 گرم است و مبلغ نوشته شده مبلغ یک کیلو از آن می‌باشد ، در هنگام سفارش وزن تقریبی را انتخاب نمایید و وزن دقیق در هنگام تحویل مشخص می‌گردد.

  69,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ران مرغ بدون پوست با استخوان کیلویی بسته بندی: شرکت مرغ و ماهی جنوب تازه ترین تولید

  49,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ران مرغ با پوست با استخوان کیلویی بسته بندی: شرکت مرغ و ماهی جنوب تازه ترین تولید

  77,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ساق مرغ بدون پوست با استخوان کیلویی بسته بندی: شرکت مرغ و ماهی جنوب تازه ترین تولید

  89,000 تومان ناموجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فیله ران مرغ بدون پوست بدون استخوان کیلویی بسته بندی: شرکت مرغ و ماهی جنوب تازه ترین تولید

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  سینه مرغ با استخوان بدون پوست کیلویی بسته بندی: شرکت مرغ و ماهی جنوب تازه ترین تولید

  104,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  سینه مرغ بدون استخوان بدون پوست شنیسل کیلویی بسته بندی: شرکت مرغ و ماهی جنوب تازه ترین تولید

  145,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  فیله باریک مرغ کیلویی بسته بندی: شرکت مرغ و ماهی جنوب تازه ترین تولید

  79,000 تومان ناموجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کتف و بال جوجه کبابی مرغ کیلویی بسته بندی: شرکت مرغ و ماهی جنوب تازه ترین تولید

  77,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  بال جوجه کبابی مرغ کیلویی بسته بندی: شرکت مرغ و ماهی جنوب تازه ترین تولید

  موجود نیست ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گردن مرغ کیلویی بسته بندی: شرکت مرغ و ماهی جنوب تازه ترین تولید

  16,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پا مرغ بسته 700 گرمی بسته بندی: شرکت مرغ و ماهی جنوب

  13,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  سنگدان مرغ بسته 300 گرمی بسته بندی: شرکت مرغ و ماهی جنوب

  19,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دل مرغ بسته 300 گرمی بسته بندی: شرکت مرغ و ماهی جنوب

  15,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  جگر مرغ بسته 300 گرمی بسته بندی: شرکت مرغ و ماهی جنوب

  13,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  جوجه ران ماستی آماده طبخ کیلویی بسته بندی: شرکت مرغ و ماهی جنوب تازه ترین تولید

  75,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  جوجه ران زعفرانی آماده طبخ کیلویی بسته بندی: شرکت مرغ و ماهی جنوب تازه ترین تولید

  81,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  جوجه ران مکزیکی آماده طبخ کیلویی بسته بندی: شرکت مرغ و ماهی جنوب تازه ترین تولید

  81,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  موجود بودن
  وضعیت
  قیمت